诺罗敦·西哈莫尼

诺罗敦·西哈莫尼
នរោត្តម សីហមុនី
柬埔寨国王
King Norodom Sihamoni (2019).jpg
诺罗敦·西哈莫尼
柬埔寨国王
统治 2004年10月14日至今(17年224天)
加冕 2004年10月29日
前任 诺罗敦·施亚努
首相 洪森
出生 1953年5月14日
 法属印度支那柬埔寨保护国金边
全名
បរមនាថ នរោត្តម សី​ហ​មុនី សមាន​ភូមិ​ជាតិ​សាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរា​រដ្ឋ​រាស្ត្រ ពុទ្ធិន្ទ្រា​ធរា​មហាក្សត្រ ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជ​ឯករាជ​រដ្ឋ​បូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា ខេមរា​ស្រី​ពិរាស្ត្រ ព្រះ​ចៅ​ក្រុង​កម្ពុជា​ធិបតី
Preah Karuna Preah Bat Sâmdach Preah Bâromneath Norodom Sihamoni Nai Preah Reacheanachak Kampuchea
王朝 诺罗敦王室
父亲 诺罗敦·施亚努
母亲 诺罗敦·莫尼列
宗教信仰 上座部佛教
签名 诺罗敦·西哈莫尼 នរោត្តម សីហមុនី的签名
柬埔寨王室
Royal Arms of Cambodia.svg

王太后陛下

诺罗敦·西哈莫尼高棉语នរោត្ដម សីហមុនី罗马化Norodom Sihamoni;1953年5月14日),柬埔寨现任国王,2004年10月14日继位。西哈莫尼为前国王诺罗敦·施亚努莫尼列王后的长子,为前国王诺罗敦·施亚努的第七子。西哈莫尼在继位前曾担任过柬埔寨驻联合国教科文组织代表。2004年施亚努国王退位后,他被柬埔寨王位委员会的九名委员选举为新的国王。西哈莫尼因致力于向欧洲传播柬埔寨文化而知名。除高棉语外,西哈莫尼国王能够流利地说捷克语法语,此外还会讲英语俄语。他至今未婚,且无子女。

生平

西哈莫尼是施亚努与第六位妻子莫尼列王后(原名莫尼克)的长子,为前国王施亚努的第七子。他的母亲拥有、柬混血血统。施亚努与莫尼列王后1952年4月结婚后,次年在柬埔寨首都金边生下西哈莫尼。「西哈莫尼」这个名字来源于他父母的名字「施亚努」及「莫尼克」。

旅捷时期

西哈莫尼从小对艺术有着强烈兴趣。1959年,6岁的西哈莫尼进入金边笛卡尔法国学校学习。1962年,9岁的他被送往捷克斯洛伐克布拉格学习。1970年,龙诺发动政变推翻施亚努亲王的时候,他依然留在布拉格学习,后来进入布拉格表演艺术学院学习传统舞蹈及音乐。他的童年及年轻时候大部分在布拉格度过,因此能够流利使用捷克语。捷克导演弗拉迪米尔·西斯于1967年为他拍摄了一部电影《另一位小王子》(Jiný malý princ)。[3]

1975年,22岁的西哈莫尼从布拉格表演艺术学院毕业,结束在布拉格的13年生活,前往朝鲜学习电影制片。

短暂回国

1976年4月,在平壤学习的西哈莫尼被邀请回国参加红色高棉夺取金边一周年的纪念活动。但回国后不久,西哈莫尼与父母及同胞弟弟诺林达拉邦就被软禁在金边王宫中。直到红色高棉政权垮台以后,他才在1979年重获自由。[4]

旅法时期

1981年,他来到法国教授芭蕾舞,后来担任高棉舞蹈协会主席。他在法国生活了近20年,其间经常访问布拉格。他曾被提名为柬埔寨驻法国大使,但被他拒绝。随后在1993年8月30日,他被任命为柬埔寨驻巴黎联合国教科文组织的代表,任内因对柬埔寨文化的贡献而知名。

继承王位

2004年10月6日,寓居北京的柬埔寨国王施亚努发表告全国书,宣布因健康原因退出王位,之后谢辛临时受命为代理国家元首。施亚努退位前公开表态,支持西哈莫尼继任王位。他在致全国公开信中说,西哈莫尼是「一位正直的爱国者,不论在任何环境都会与国家、人民同甘共苦,对抗侵略者」。他还表示,西哈莫尼「立场中立,不介入政治,不属于任何党派,这适合柬埔寨现状」。而此时西哈莫尼王子已经辞去其外交职务,从巴黎返回金边。舆论认为,西哈莫尼这一举动暗示他很可能继承柬埔寨王位。

10月14日,柬埔寨王位委员会成员首相洪森国民议会议长拉那烈亲王等9人于金边王宫举行会议,以无记名投票方式一致推选西哈莫尼继任柬埔寨新国王。有舆论认为,西哈莫尼以前从未介入过政治,因此也没有得罪过任何政治人物,被看作是柬各政治派别都可以接受的王位继承者,也是施亚努和莫尼列王后觉得合适的继承人。

勋章

祖先

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 诺罗敦
 
 
 
 
 
 
 
8. 诺罗敦·苏他罗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Bossaba Yem
 
 
 
 
 
 
 
4. 诺罗敦·苏拉玛烈
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 诺罗敦 (= 16)
 
 
 
 
 
 
 
9. Norodom Phangangam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Socheat Bopha Nuon
 
 
 
 
 
 
 
2. 诺罗敦·施亚努
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 西索瓦
 
 
 
 
 
 
 
10. 西索瓦·莫尼旺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Van
 
 
 
 
 
 
 
5. 西索瓦·哥沙曼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Norodom Hassakan
 
 
 
 
 
 
 
11. Norodom Kanviman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Sao Sambat
 
 
 
 
 
 
 
1. 诺罗敦·西哈莫尼
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Jean-François Izzi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 诺罗敦·莫尼列
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Peang[5]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Pomme Peang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Ouk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


参考资料

诺罗敦·西哈莫尼
的王室敬称
Royal Standard of the King of Cambodia.svg
参考敬称 陛下
语体敬称 陛下
其他敬称 陛下
  1. ^ 柬埔寨国王西哈莫尼和太后莫尼列来华页面存档备份,存于网际网路档案馆),亚太日报,2014年2月20日
  2. ^ King Sihamoni of Cambodia receives warm welcome in Prague页面存档备份,存于网际网路档案馆), Radio Prague, 20 September 2006
  3. ^ Jiný malý princ (1967). [2019-05-16]. (原始内容存档于2020-02-12). 
  4. ^ Jean-Marie Cambacérès,. Les années noires 1970 - 1991. Sihanouk : le roi insubmersible. Le Cherche midi. : 226. ISBN 9782749131443 (法语). 
  5. ^ Embassy of Cambodia

外部连结

诺罗敦·西哈莫尼
诺罗敦王室
出生于:1953年5月14日
统治者头衔
前任者:
诺罗敦·施亚努
柬埔寨国王
2004年至今
现任