瓦罕语

瓦罕语
X̆ik zik
母语国家和地区 阿富汗(9600人)
巴基斯坦(9100人)
塔吉克(7000人)
中国(6000人)
区域 新疆塔什库尔干塔吉克自治县
母语使用人数 约31700人(日期不详)
语系
印欧语系
文字 阿拉伯字母西里尔字母拉丁字母
语言代码
ISO 639-2 ira
ISO 639-3 wbl
ELP Wakhi
濒危程度
联合国教科文组织认定的濒危语言[1]
危险UNESCO
UNESCO AWLD DE CHT.png
瓦罕语使用区域;中国新疆维吾尔自治区西南边境喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县(粉红色区域).
瓦罕语使用区域;通用在巴基斯坦克什米尔北部的坎巨提、那格尔,塔吉克东南以及阿富汗东北的瓦罕走廊一带

瓦罕语X̆ik zik),别称瓦罕话瓦汗语瓦罕方言等,语言归属印欧语系印度-伊朗语族伊朗语支东伊朗次语支。瓦罕话是位于中国新疆维吾尔自治区西南边境喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克族所采用的语言之一,另一种为使用人数较多的色勒库尔语,两种语言较难互通。瓦罕话也通用在巴基斯坦克什米尔北部的坎巨提、那格尔,塔吉克东南以及阿富汗东北的瓦罕走廊一带。

文字

阿拉伯字母拼写方案

这套书写系统主要用于阿富汗。[2]

字母 ا آ ب پ ت ټ ث ج ڃ چ ڇ څ ځ ح خ د ډ ذ ر ز ږ ژ ڙ س
IPA [a] Ø [o] [b] [p] [] [ʈ] [θ] [d͡ʒ] [ɖ͡ʐ] [t͡ʃ] [ʈ͡ʂ] [t͡s] [d͡z] [h] [χ] [] [ɖ] [ð] [r] [z] [ɣ] [ʒ] [ʐ] [s]
字母 ښ ش ڜ ص ض ط ظ ع غ ف ڤ ق ک گ ل م ن ه و ؤ وْ ي ی
IPA [x] [ʃ] [ʂ] [s] [z] [t] [z] Ø [ʁ] [f] [v] [q] [k] [g] [l] [m] [n] [h] [w][ə] [u] [ɨ] [i] [j][e]

西里尔字母拼写方案

字母 А а Б б В в В̌ в̌ Г г Ғ ғ Г̌ г̌ Д д Д̣ д̣ Д̌ д̌ Е е Ё ё Ж ж Ж̣ ж̣ З з Ҙ ҙ И и Й й К к Қ қ Л л М м Н н О о П п
IPA [a] [b] Ø [w] [g] [ʁ] [ɣ] [] [ɖ] [ð] [e]/ [je] Ø [ʒ] [ʐ] [z] [d͡z] [i] [j] [k] [q] [l] [m] [n] [o] [p]
字母 Р р С с Т т Т̣ т̣ Т̌ т̌ У у Ф ф' Х х Х̌ х̌ Ҳ ҳ Ц ц Ч ч Ч̣ ч̣ Ҷ ҷ Ҷ̣ ҷ̣ Ш ш Ш̣ ш̣ Щ щ Ъ ъ Ы ы Ә ә Ь ь Э э Ю ю Я я
IPA [r] [s] [] [ʈ] [θ] [u] [f] [χ] [x] [h] [t͡s] [t͡ʃ] [ʈ͡ʂ] [d͡ʒ] [ɖ͡ʐ] [ʃ] [ʂ] Ø Ø [ɨ] [ə] Ø Ø Ø Ø

帕卡琳娜瓦罕语拉丁字方案

帕卡琳娜的瓦罕语拉丁字方案由哈奇卡特阿里(Haqiqat Ali)于1984年所创[3],使用43个字母,都有大小写两种形式。多数字母为拉丁字母,另外兼用少数的西里尔字母希腊字母以及IPA符号[参 1]

字母 A a B b C c Č č Č̣ č̣ D d Ḍ ḍ Δ δ E e Ə ə F f G g Ɣ ɣ Ɣ̌ ɣ̌ H h I i J̌ ǰ J̣̌ ǰ̣ K k L l M m N n
IPA [a] [b] [t͡s] [t͡ʃ] [ʈ͡ʂ] [] [ɖ] [ð] [e] [ə] [f] [g] [ʁ] [ɣ] [h] [i] [d͡ʒ] [ɖ͡ʐ] [k] [l] [m] [n]
字母 O o P p Q q R r S s Š š Ṣ̌ ṣ̌ T t Ṭ ṭ Θ ϑ U u V v W w X x X̌ x̌ Y y Z z Ž ž Ẓ̌ ẓ̌ Ʒ ʒ Ы ы
IPA [o] [p] [q] [r] [s] [ʃ] [ʂ] [] [ʈ] [θ] [u] [v] [w] [χ] [x] [j] [z] [ʒ] [ʐ] [d͡z] [ɨ]

音系

瓦罕语拉丁字母一览

元音

i ɨ u
e ə o
ä

辅音

齿 齿龈 龈腭 卷舌 软腭 小舌 声门
 鼻音 m n
塞音 p b ʈ ɖ k ɡ q
塞擦音 t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ
擦音 f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ x ɣ χ ʁ h
近音 l j w
R音 r

词汇

瓦罕语的词汇和其他东伊朗次语支语言很相近,并表现出和西伊朗次语支语言(如波斯语塔吉克语)的一些相似和不同之处。

伊朗语族语言词汇比较[参 2]
词义 波斯语[参 3] 塔吉克语[参 4] 舒格南语[参 5] 萨里库尔语[参 6] 瓦罕语[参 1]
儿子(名词) pisærپسر‎) pisarписар put͡sпуц pɯt͡spüts pətrpətr
小麦(名词) ɡændumگندم‎) ɡandumгандум ʒindamжиндам ʒandamzyandam ɣɯdimɣ̆ədīm
眼睛(名词) t͡ʃæʃmچشم‎) t͡ʃaʃmчашм t͡semцем t͡semtsem t͡ʂəʐmč̣əẓ̆m
火(名词) ɑtiʃاتش‎) otaʃоташ joːt͡sйоц jut͡syuts rɯχniɡrыxnīg
水(名词) ɑbاب‎) obоб xat͡sx̆ац xat͡scats jupkyupk
手(名词) dæstدست‎) dastдаст ðustδуст ðɯstzzüst ðastδast
肉(名词) gʉʃtگوشت‎) gʉʃtгўшт guːxtгӯx̆т gɯxtgüct guʂtgūṣ̌t
牙(名词) dændanدندان‎) dandonдандон ðindʉnδиндẙн ðandunzzandun dɯndɯkdыndыk
脚(名词) پا‎) poпо poːðпоδ peðpezz pɯðpāδ
马(名词) æsbاسب‎) aspасп voːrd͡ʒворӌ vurd͡ʒvurj jaʃyaš
云(名词) æbrابر‎) abrабр abriáбри varmvarm murmūr
高(形容词) bulændبلند‎) balandбаланд bilandбилāнд bɯlandbüland bɯlandbəland
大(形容词) kælanكلان‎) kalonкалон ʁulaːғула lourlour luplup
远(形容词) dʉrدور‎) durдур ðarδар ðarzzar ðirδīr
好(形容词) χʉbخوب‎) χubхуб χubхӯб t͡ʃard͡ʒqarj bafbaf
新(形容词) næuنو‎) nauнав nauнаw nɯd͡ʒnüj ʂəɣdṣ̌ə̄ɣ̆d
小(形容词) χurdخرد‎) χurdхурд d͡zulʒул d͡zɯldzül d͡zəqlaiʒəqlay
多(形容词) bisjarبسيار‎) bisjorбисёр bisjoːrбисйор pɯrpür təqitəqi
五(数词) pænd͡ʒپنج‎) pand͡ʒпанҷ piːnd͡zпӣнӡ pind͡zpindz pand͡zpānʒ
七(数词) hæftهفت‎) haftҳафт uːvdwӯвд ɯvdüvd ɯbыb
吃(动词) χwurdخورد‎) χʉrdхўрд χiːdхӯд χiɡhig jitnyitn
说(动词) ɡuftگفت‎) ɡuftгуфт lʉvdлẙвд levdlevd xənakx̆nak
见(动词) didديد‎) didдид wiːntwӣнт wandwand winɡwīng
做(动词) kærdكرد‎) kardкард t͡ʃiːdчӯд t͡ʃeiɡqeig t͡sərakcərak

例文

于2001年出版的圣经译本示例文本如下所示:[4]

主祷文 (路加福音 11:2–4)
瓦罕语拉丁字母 瓦罕语拉西里尔字母 英语 (KJV)
2Yiso yavər x̆atəy: «Sayišt ʒi dəo carəv, x̆anəv: „Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy! Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt! Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət, zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt! 2Йисо йавəр х̌атəй: «Сайишт ҙи дəо царəв, х̌анəв: „Ей бзыргв̌ор Тат ки дə осмонəт цəй! Ти бəзырг нунг бəр олам ымыт! Лəцəр дəв̌рони Ти подшойи г̌ат-əт, зəмин-əт зəмон дə ҳыкми тав̌ ымыт! 2And he said unto them, When ye pray, say, "Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.
3Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car! 3Спо рысқ-əт рызи сакəр нəсиб цар! 3Give us day by day our daily bread.
4Cə spo gənoən šəxs! Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk! kыx̆tər baxṣ̌əṣ̌ carən. Cə bandi nafs-ət awasən, Cə waswasayi Iblisən saki niga δыr!「» 4Цə спо гəноəн шəхс! Сак бə куй, ки сакəр шакиг̌ цə кəрк! Кых̌тəр бахш̣əш̣ царəн. Цə банди нафс-əт ав̌асəн, Цə в̌асв̌асайи Иблисəн саки нига д̌ыр!「» 4And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil."

注解

 1. ^ 1.0 1.1 Пахалина, Т.Н.. Ваханский язык [《瓦罕语》]. 苏联莫斯科: 苏联科学院. 1975年 (俄语). 
 2. ^ 高尔锵. 《塔吉克语简志》. 中国北京: 民族出版社. 1985年. CSBN 9049·43 (中文(简体)). 
 3. ^ 北京大学伊朗文化研究所、德黑兰大学德胡达大词典编纂所. 《汉语波斯语词典》. 中国北京: 商务印书馆. 1996年10月. ISBN 9787100016292 (中文(简体)). 
 4. ^ Словари - Dictionary - English - Russian - Tajik [英语—俄语—塔吉克语词典]. 2007年 [2013年2月19日]. (原始内容存档于2013年2月25日) (塔吉克语). 
 5. ^ Карамсхоев, ДодхудоГрюнберг, Александр Леонович. Шугнанско-русский словарь, том 1 - 3 [《舒格南语—俄语词典·卷一至三》]. 苏联莫斯科: 苏联科学院. 1988年 (俄语). 
 6. ^ 高尔锵. 《塔吉克汉词典》. 中国成都: 四川民族出版社. 1996年. ISBN 7-5409-1744-X (中文(简体)). 

注释

 1. ^ UNESCO Atlas of the World's Languages in danger, UNESCO
 2. ^ 存档副本 (PDF). [2015-02-28]. (原始内容 (PDF)存档于2014-12-09). 
 3. ^ Ali, Haqiqat. Wakhi Language 1. 1984. 
 4. ^ Luqo Inǰil (Gospel of Luke). (in Wakhi). Bəzыrg Kitob tarǰimacrakыzg institute. 2001. : Title page页面存档备份,存于网际网路档案馆), passages in Roman alphabet页面存档备份,存于网际网路档案馆[1]页面存档备份,存于网际网路档案馆), passages in Cyrillic alphabet页面存档备份,存于网际网路档案馆[2]页面存档备份,存于网际网路档案馆

参考文献

 • Backstrom, Peter C. Languages of Northern Areas (Sociolinguistic Survey of Northern Pakistan, 2), 1992. 417 pp. ISBN 969-8023-12-7.
 • Lorimer D.L.R. The Wakhi Language. L., 1958
 • Пахалина Т. Н. Ваханский язык. М., 1975
 • Грюнберг А. Л., Стеблин-Каменский И. М. Языки восточного Гиндукуша. Ваханский язык. М., 1976
 • Пахалина Т. Н., Лашкарбеков Б. Б. Ваханский язык. // Языки мира. Иранские языки. Т. 3. М., 2000
 • Стеблин-Каменский И. М. Этимологический словарь ваханского языка. СПб., 1999

延伸阅读

参阅

外部连结